PrevádzkareňElis s.r.o.
Jegorovova 35/A
974 01 Banská Bystrica


: +421 910 15 12 17
: elis@elisbb.sk

SídloELIS s.r.o.
Švermova 12
974 01 Banská Bystrica

: 31590608
: 2020453930
: SK2020453930
OR OS v Ban. Bystrici. Vložka č.1375/S. Oddiel Sro.

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93